Företagsstöd

I takt med att kraven på företagen ökar oavsett om beställaren är en kommun, företag eller privatperson ökar utbildningsbehovet.

Flera av våra återkommande kunder har förutom önskemål om diverse behörighetsutbildningar även önskat hjälp inom andra områden. Dessa områden kan hanteras på en mängd sätt där del av kurs, workshop och direkt konsulthjälp är vanligast

Kompetensmatris – Framtagande, inventering av nuläge och framtid.

Hjälper Er att förekomma utbildningsbehovet och analysera vad såväl Ni som Era vanligaste samarbetspartners kräver

Riskhantering – Från riskinventering via analys till riskmatris.

Att vara van vid och återkommande utföra dokumenterad riskhantering minskar risken för olyckor

Bildandet av och arbetet i Ledningsgrupp (försteg till ISO nedan)

Som ett första steg på vägen till ISO certifiering enligt 9001 eller för att bjuda in fler kompetenser till beslutsfattandet och underlätta förankrandet av tagna beslut i organisationen

Processer

För ISO gäller generellt, gör som Ni säger och säg hur Ni gör dvs det räcker att Ni faktiskt följer Er egen dokumentation.

Processer kan förbättras och visualiseras så fler på företaget förstår hur verksamheten bedrivs och vilken roll de spelar, en ökad delaktighet ökar såväl trivsel som vinst. Genomförs oftast som workshop med Ledningsgruppen

ISO certifiering – Stöd från start tills redo för certifiering i 9001 kvalitet – 14001 miljö -45001 arbetsmiljö

Vi hjälper under flera faser

  • Från de första inledande stegen till beställning av certifiering
  • Med anmärkningarna från certifiering
  • Internrevision
[printfriendly]